Intervisie

Conflicten zijn niet eng, maar ze voorkómen is verstandig.

Ik werk niet alleen als mediator, maar ook als intervisiebegeleider en conflictcoach.

  • Als mediator zit ik met alle betrokkenen om de tafel. Daar ben ik gespreksleider, want in mediation wordt getracht in gezamenlijk overleg werkbare en voor eenieder aanvaardbare oplossing te vinden.
  • Als intervisie-begeleider werk ik samen met een groep van professionals die door middel van een intervisiemethode met elkaar overleg plegen.
  • Als conflictcoach sta ik iemand op de achtergrond bij , om te adviseren en te ondersteunen in een conflictueuze situatie.

Voor mensen die eenzelfde positie of beroep hebben, is gestructureerd werkoverleg nuttig, soms zelfs verplicht. Als professionals in hun samenwerking tot afspraken willen komen, of daarin problemen ondervinden, is intervisie een goed instrument. Het helpt problemen en dilemma’s helder te krijgen en zo een uitkomst te bereiken.

Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg.

Aan de hand van praktijksituaties wordt door een groep deelnemers, door middel van vraag en antwoord en tenslotte analyse en advies, een probleemsituatie besproken.

De vakinhoudelijke aspecten zijn van ondergeschikt belang, het gaat veel meer over dilemma’s afwegen en reflecteren op het eigen functioneren. De deelnemers hebben vergelijkbare functies en vergelijkbare werkproblemen. Zij herkennen zichzelf in de anderen. Om de beurt is een groepslid de consultvrager en gedraagt de rest zich als consultgevers. De intervisiebegeleider houdt ieder in zijn/haar rol en structureert het proces. Tevoren is met elkaar afgesproken welke gespreksstructuur men wil hanteren. Die structuur wordt streng aangehouden door de intervisiebegeleider, zodat eenieder weet waar hij/zij aan toe is en met name de consultvrager niet in verwarring wordt gebracht. De consultvrager krijgt gaandeweg inzicht in zijn/haar vooronderstellingen, verwachtingen en handelswijze. Dat inzicht brengt de consultvrager tot oplossingen voor het probleem of vraagstuk.

Een oplossing voor de een, geeft inzicht aan de anderen.

Absoluut noodzakelijk voor intervisie zijn gelijkwaardigheid in de groep en wederzijds respect en vertrouwen. Het besef dat je als mens een uniek wezen bent, maar ook dezelfde kenmerken hebt. De leden van de groep zijn zelf verantwoordelijk voor werkwijze en sfeer. Er moet de intentie zijn om helderheid te verkrijgen, niet om zwarte pieten uit te delen.

samenwerking

Intervisie kan ook plaats vinden met een groep mensen die met elkaar samenwerken, om hen tot inzicht te brengen in waar ze nou eigenlijk naartoe willen en waarom ze daar maar niet aankomen.
Er kan een concrete werksituaties worden ingebracht en ook een ethisch dilemma aan de orde worden gesteld.

Intervisie is niet eenmalig. De groep bestaat uit 6 tot 8 personen die allen een keer aan de beurt komen om consultvrager te zijn. Voor elke intervisieronde wordt ongeveer een uur uitgetrokken. Per sessie worden niet meer dan 2 probleemstellingen behandeld. Als u intervisie wilt, kom ik dus 3 of 4 keer bij u langs, of u bij mij. De ervaring leert, dat daarna de intervisie groep kan blijven voortbestaan en dat dan om de beurt een lid van die groep de rol van procesbegeleider op zich kan nemen. Zo maak ik mijzelf overbodig.