Wat kost dat?

(Financiele voorwaarden)

Voor mediation werkzaamheden wordt een uurtarief gehanteerd, of in overleg tevoren een lumpsum overeengekomen.

Het uurtarief bedraagt in 2022 nog steeds  € 200,00 per uur, exclusief 21 % BTW.

Indien andere kosten gemaakt worden, zal dit tevoren met partijen worden afgestemd. Dat kunnen uitgaven zijn als huur van de vergaderruimte, inschakelen van een 2e mediator of een secretaris voor verslaglegging.
Als een 2e mediator wordt ingeschakeld om gezamenlijk op te treden in team-mediation, en het aantal partijen niet meer dan 4 bedraagt, zal een uurtarief van € 300,- worden gehanteerd. Het uurtarief per mediator zal dus in dat geval dalen naar € 150,- per uur per mediator. Dit wordt tevoren met de deelnemers besproken. Iedere mediator zal in zo’n geval zelf de declaratie voor haar/zijn werkzaamheden opmaken ten behoeve van partijen.
Als de mediation op locatie plaatsvindt en dat is niet binnen een straal van 15 km vanaf het kantooradres, dan worden een vergoeding voor de reisduur ad € 90,- per uur per mediator in rekening gebracht en een reiskostenvergoeding op basis van € 0,40 per km gerekend vanaf het kantooradres.

De eerste bijeenkomst, max. 2 contacturen, zijn in bijzondere gevallen voor armlastige partijen tegen een instaptarief.

Het instaptarief bedraagt € 100,- per partij exclusief BTW, dus bij 2 partijen totaal € 242,00 inclusief BTW .
Na deze 2 uren geldt het gewone uurtarief van € 200,- exclusief BTW.
Aan partijen kan worden gevraagd aan het begin van het eerste gesprek om het instaptarief à contant te betalen of om een incassomachtiging te tekenen. Ook kan meteen na afloop van het eerste gesprek een declaratie aan partijen worden gezonden die tussentijds is. Gewoonlijk wordt aan het begin van de maand een tussentijdse declaratie gestuurd, met een voorschot op de eerstvolgende bijeenkomst.
De declaratie van de mediator wordt door partijen in gelijke delen betaald, tenzij partijen anders overeenkomen. Dit wordt in de mediationovereenkomst opgenomen.

Tussentijds en/of na afloop kan aan partijen een urenverantwoording worden verstrekt, waarin de mediator haar tijdsbesteding gespecificeerd heeft vermeld per uur(-deel), per activiteit en op datum.
Onder de gebruikelijke werkzaamheden en dus tegen het overeengekomen uurtarief vallen de volgende activiteiten:
(voorbereiding op) de mediationgesprekken, telefonisch overleg met (een der) partijen, overleg met vertegenwoordigers of deskundig adviseurs, e-mail, correspondentie, verslaglegging, opstellen van (concept-)overeenkomsten en administratieve handelingen.

In alle gevallen geldt dat betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Voor toevoegingsgerechtigden geldt een andere regeling via de Raad voor Rechtsbijstand.
Zie voor de wettelijke toevoegingsregeling: www.rvr.org.

Iedere partij draagt voorts zijn/haar eigen kosten, bijvoorbeeld die van een advocaat of andere adviseur .